SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE

DREJTOR NË DREJTORINË E BURIMEVE NJERËZORE

 

Në zbatim të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar, nenit 26, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të VKM nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, si dhe sipas parashikimeve të posaçme të nenit 76 dhe nenit 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipqërisë”, Byroja Kombëtare e Hetimit shpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

 

 • Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Kategoria II-b

 

Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se ky pozicion, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurrimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

 

Kandidatët që do të aplikojnë duhet të kenë parasysh edhe normimet e parashikuara në nenin 6 të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar.

 

Për të dy procedurat (lëvizje paralele, ngritje në detyrë) aplikohet në të njëjtën kohë!

 

Afati për dorëzimin e Dokumenteve:Shih procedurat përkatëse

 


Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

a-    Mbështetja, organizimi dhe krijimi i kushteve të brendshme nëpërmjet menaxhimit ekonomik, efektiv dhe eficent të burimeve financiare dhe atyre njerëzore, duke siguruar Drejtorin e BKH- së, se politikat e menaxhimit të burimeve njerëzore ofrojnë shërbime që plotësojnë kërkesat e institucionit lidhur me stafin dhe inkurajojnë zhvillimin e personelit në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi

b-    Siguron efikasitetin e punonjësve të institucionit;

c-     Siguron shërbime për punonjësit e administratës;

d-    Përgatit dokumentacionin e nevojshëm të punonjësve të rinj dhe të punonjësve të tjerë;

e-    Përgatit projekt urdhrat për lëvizjen dhe emërimin, trajnimet e nëpunësve, punonjësve, hetuesve dhe oficerëve të shërbimeve të Policisë Gjyqësore;

f-     Bën shënimet përkatëse në dosjen e personelit për masat disiplinore ndaj tyre;

g-    Rregullon, përditëson dosjet e personelit si dhe rregjistrimin në sistem të të dhënave të punonjësve të BKH-së;

 

h-    Ndjek zbatimin e rregullave të etikës në funksion të arritjes së standarteve të parashikuara në ligjin nr 9131, datë 08.09.2003 ”Për rregullat e etikës në administratën publike” si dhe zbatimin korrekt të disiplinës në shërbimin civil;

i-      Përgjigjet për zbatimin e rregullave për organizimin e brendshëm të punës dhe të proçedurave administrative të parashikuara në rregullore.

j-      Së bashku me Specialistin për Burimet Njerëzore, ndjek zbatimin e procedurave administrateve që lidhen me kohën e punës dhe bën planifikimin për lejet vjetore të punonjësve të BKH, si dhe ndjek e raporton rregullisht zbatueshmërinë e tyre sa herë që i kërkohet.

k-    Bën analizën e punës dhe vlerësimin e punonjësve që ka nën varësi, çdo gjashtë muaj apo në fund të çdo viti, dhe i paraqet Drejtuesit të BKH-së një relacion të detajuar për sa më sipër, duke bërë për çdo rast edhe propozime konkrete.

l-      Propozon Drejtuesit të BKH-së masa disiplinore për punonjësit që ka në vartësi në rast mospërmbushje të detyrave të ngarkuara, thyerjes së disiplinës në punë apo të rregullave të etikës, si dhe për raste të tjera të parashikuara me ligj.

m-  Kryen detyra administrative/punë, përshirë planifikimin, organizimin, mbikëqyrjen dhe menaxhimin e të gjitha aspekteve të punës në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe në strukturat e tjera;

n-    Organizon e bashkëvepron punën me të gjitha strukturat e Byrosë Kombëtare të Hetimit, për përgatitjen e studimeve dhe analizave lidhur me nevojat dhe përbërjen organike të BKH-së, përzgjedhjen e punonjësve të BKH-së për emërim në detyrë, hartimin e politikave të trajtimit financiar të punonjësve dhe të kontrollit shëndetësorë.

o-    Ndjek procesin e respektimit të marrëdhënieve të punës në të gjitha strukturat.

p-    Kryen studime dhe zhvillon programe për çështje që lidhen me burimet njerëzore, për të përmbushur nevojat ligjore të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore.

q-    Përgatit programe pune vjetore dhe mujore të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në zbatim të detyrave të programit të punës vjetore të BKH-së.

r-     Siguron udhëheqje, menaxhim dhe mbikëqyrje direkte të personelit të burimeve njerëzore, përfshirë shqyrtimin e ankesave nga qytetarët ndaj sjelljes së personelit të burimeve njerëzore si dhe jep udhëzime e rekomandime në lidhje me vlerësimin e punës dhe masat disiplinore.

s-     Përgatit dhe zbaton programe për zhvillimin e performancës së personelit të burimeve njerëzore si dhe identifikon nevojat për trajnim.

t-     Evidenton dhe i paraqet Drejtorit të BKH-së, mungesat organike të funksioneve si dhe rekomandon shpalljen e vendeve të lira, sipas nevojave organike që krijohen.

u-    Kryen çdo detyre tjetër të ngarkuar nga akte ligjore, nënligjore, rregullore dhe dokumente të tjera

 
1LËVIZJA PARALELE  

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil.

 

1.1KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

 • Të jenë nëpunës civil të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori (nivel i mesëm drejtues, kategoria II-b),
 • Të mos kenë masë disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një dokument nga institucioni);
 • Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shume mirë” (të vërtetuar me formularin e vlerësimit individual të punës) (për kandidatët e institucioneve që sapo kanë hyrë në shërbimin civil kërkohet vlerësim nga eprori direkt);

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 1. Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor”, apo Master profesional të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, në shkencat Juridike, edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
 2. Të kenë eksperiencë pune jo më pak se 10 vite eksperiencë pune në profesion, nga këto 5 vite eksperiencë pune në nivelin e mesëm drejtues në administratën publike.
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.

 

1.2DOKUMENTECIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Byrosë Kombëtare të Hetimit, Institucioni ku ndodhet pozicioni për të cilin ata dëshirojnë të aplikojnë, dokumentet si më poshtë:

 1. Formularët e firmosur sipas nenit 6, të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar;
 2. Kërkesë për aplikim;
 3. Jetëshkrim i plotësuar (si referencë mund të përdoret dokumenti standart në linkun:http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-Dokumente/219-udhezime-Dokumente);
 4. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 5. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 6. Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 7. Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 8. Fotokopje të Kartës së Identitetit (ID);
 9. Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
 10. Vërtetim të gjëndjes gjyqësore;
 11. Vërtetim nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor ku banon, që nuk ka çështje në ngarkim të tij/saj;
 12. Vërtetim nga Gjykata e Shkallës së Parë ku banon, që nuk ka çështje në ngarkim të tij/saj;
 13. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

 

Dokumentet duhet të dorëzohen në adresën e-mail: [email protected] dhe fizikisht pranë Sekretarisë së Byrosë Kombëtare të Hetimit brenda datës 22.03.2022.

 

1.3REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

Në datën 24.03.2022, do të shpallet në faqen e internetit të BKH, lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga institucioni ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, nëpërmjet adresës tuaj të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.

 

1.4FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;
 2. Njohuritë mbi Legjislacionin për Shërbimin Civil;
 3. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”;
 4. Njohuri mbi Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”, i ndryshuar;
 5. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8485, datë 12.05.1999, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”;
 6. Njohuri mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar;
 7. Njohuri të përgjithshme mbi ligjet specifike që kanë lidhje me institucionin ku vepron nëpunësi;
 8. Legjislacioni për Informacionin e Klasifikuar “Sekret Shtetëror”.

 

1.5MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

 1. Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv.
 2. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
 2. Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 3. Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
 4. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

 

1.6DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, BKH do të shpallë fituesin në portalin e saj. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail)

 

2NGRITJA NË DETYRË

 

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, duke filluar nga data 01.04.2022.

 

Kandidatët që do të aplikojnë duhet të kenë parasysh edhe normimet e parashikuara në nenin 6 të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar.

 

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët brenda sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.

 

2.1KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për procedurën e ngritjes në detyrë si vijon:

 • Të jenë nëpunës civil të konfirmuar, në kategorinë III-a ose III-a/1,
 • Të mos kenë masë disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një dokument nga institucioni);
 • Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë” (të vërtetuar me formularin e vlerësimit individual të punës) (për kandidatët e institucioneve që sapo kanë hyrë në shërbimin civil kërkohet vlerësim nga eprori direkt);

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 1. Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor”, apo Master profesional të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, në shkencat Juridike, edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
 2. Të kenë eksperiencë pune jo më pak se 8 vite eksperiencë pune në profesion, nga këto 5 vite eksperiencë pune në nivelin e ulët drejtues në administratën publike.
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.

 

2.2DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

 1. Formularët e firmosur sipas nenit 6, të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar;
 2. Kërkesë për aplikim;
 3. Jetëshkrim i plotësuar (si referencë mund të përdoret dokumenti standart në linkun:http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-Dokumente/219-udhezime-Dokumente);
 4. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 5. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 6. Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 7. Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 8. Fotokopje të Kartës së Identitetit (ID);
 9. Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
 10. Vërtetim të gjëndjes gjyqësore;
 11. Vërtetim nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor ku banon, që nuk ka çështje në ngarkim të tij/saj;
 12. Vërtetim nga Gjykata e Shkallës së Parë ku banon, që nuk ka çështje në ngarkim të tij/saj;
 13. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

 

Dokumentet duhet të dorëzohen në adresën e E-mail: [email protected] dhe fizikisht pranë Sekretarisë së Byrosë Kombëtare të Hetimit brenda datës 01.04.2022.

 

2.3REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

Në datën 11.04.2022, do të shpallet në faqen e internetit të BKH, lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga institucioni ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, nëpërmjet adresës tuaj të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.

 

2.4FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;
 2. Njohuritë mbi Legjislacionin për Shërbimin Civil;
 3. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”;
 4. Njohuri mbi Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”, i ndryshuar;
 5. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8485, datë 12.05.1999, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”;
 6. Njohuri mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar;
 7. Njohuri të përgjithshme mbi ligjet specifike që kanë lidhje me institucionin ku vepron nëpunësi;
 8. Legjislacioni për Informacionin e Klasifikuar “Sekret Shtetëror”.

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

2.5MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;
 2. Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 40 pikë;
 3. Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 20 pikë;

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, aplikantët do të njoftohen ata individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). Njësia përgjegjëse e institucionit do të shpallë fituesin në faqen zyrtare të BKH-së.

 

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al