spak.gov.al

PROGRAMI I TRANSPARENCËS SPAK

Informacion mbi buxhetin

dhe të dhënat financiare të AP

Informacion

për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

PROCEDURAT / MEKANIZMAT

për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit,

llojet dhe format e dokumenteve

Informacione / dokumente

që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

Copyright © SPAK 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.