spak.gov.al

PROGRAMI I TRANSPARENCËS BKH

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues

që veprojnë mbi AP

Informacion mbi buxhetin

dhe të dhënat financiare të AP

Informacion

për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Shërbimet që ofrohen nga AP
PROCEDURAT / MEKANIZMAT

për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit,

llojet dhe format e dokumenteve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Ndihma shoqërore / subvencione të dhëna nga AP

llojet dhe format e dokumenteve

Informacione / dokumente

që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

Copyright © SPAK 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.