NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor/Master Profesional”.

• Specialist Shërbimeve Mbështetëse/Logjistikë në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Në zbatim të nenit 25 të Ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar, Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar, dhe neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:
• Marinela Zyba

Intervista e strukturuar me gojë do tëzhvillohet në datën 23.12.2021, ora 10.00, në ambientet e Byrosë Kombëtare të Hetimit.

 

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al