URDHËR

Për shpallje njoftimi për mbylljen e procedurave të punësimit për kategorinë e ulët drejtuese III-a në pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Sistemeve në Drejtorinë e Teknologjisë dhe Informacionit”

Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, Ligjit Nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 242, datë 18.03.2015 i ndryshuar, si dhe në vijim të njoftimit në faqen zyrtare SPAK,

 

KONSTATOVA SE:

  1. Kandidati i vetëm që ka aplikuar sipas procedurës “Ngritja në Detyrë” në pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Sistemeve, në Drejtorinë e Teknologjisë dhe Informacionit nuk plotëson kushtet dhe kriteret e veçanta të vendosura në shpalljen zyrtare.
  2. Procedura mbyllet dhe do të rihapet pas një njoftimi të dytë.
  3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al