URDHËR

Për shpallje njoftimi për intervistën e strukturuar me gojë, në pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e ulët drejtuese III-a/1”

Në zbatim të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, Ligjit Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe process-verbalit të mbajtuar nga ana e njësisë përgjegjëse (Kancelar), process-verbal Nr. 101 Prot, datë 13.05.2022,

 

        U R D H Ë R O J:

 

  1. Publikimin në faqen zyrtare të Spak për fazën e dytë të procedurës “Lëvizja Paralele”, për intervistën e strukturuar me gojë për kandidatin si më poshtë:
  2. Nezir Sali Hoxha.
  3. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në mjediset e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Rruga: “Jordan Misja”, në datën 23.05.2022, ditën e hënë, në orën 13:00.
  4. Kandidati duhet të pajiset me mjetin e identifikimit ditën e intervistës.
  5. Kandidatët e tjerë të cilët kanë dorëzuar dokumentacionin do të informohen përmes një njoftimi të dytë nga ana e Prokurorisë së Posaçme;
  6. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al