Njoftim per shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbim civil

“Për shpallje njoftimi për mbylljen e proçedurave të punësimit për kategorinë ekzekutive III-b në pozicionin: Specialist Kordinator për Individët me Status të Posaçëm, Sektori i Asistencës për Individët me Status të Posaçëm”

Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” neni 7, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 243, datë 18.03.2015 i ndryshuar, si dhe në vijim të njoftimiit në faqen zyrtare të SPAK,

 

KONSTATOVA SE:

  1. Nuk ka kandidat i/e cili/a ka kandiduar për proçedurën “Levizja Paralele” dhe “Pranim në Shërbim Civil” në pozicionin specialist kordinator.
  2. Proçedura mbyllet dhe hapet pas një njoftimi të dytë.
  3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al