URDHËR

“Për shpallje njoftimi për mbylljen e proçedurës Levizje Paralele dhe Ngritje në Detyrë për kategorinë e ulët drejtuese në pozicionin Përgjegjës Sektori, në sektorin e Regjistrave pranë Drejtorisë së Dokumentacionit dhe Burimeve Njerëzore”

Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” neni 7, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nënpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 242, datë 18.03.2015 i ndryshuar si dhe ne vijim të njoftimit në faqen zyrtare të SPAK,

KONSTATOVA SE:

  1. Nuk ka kandidat i/e cili/a ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar për pozicionin e shpallur sipas njoftimit në faqen zyrtare te datës 22.01.2021 për proçedurën Lëvizje Paralele;
  2. Proçedura e punësimit për “Levizje Paralele” mbyllet;
  3. Kandidatia e cila ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar për pozicionin e shpallur sipas njoftimit në faqen zyrtare te datës 22.01.2021 për proçedurën “Ngritje në Detyrë” është znj. Denisa Bruçi;
  4. Znj. Denisa Bruçi do t’i nënshtrohet verifikimit paraprak të dokumentacionit nga ana e njësisë përgjegjëse;
  5. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme

Arben KRAJA

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al