NJOFTIMI I KONTRATËS QE PUBLIKOHET NË BULETININ E NJOFTIMEVE PUBLIKE DHE NË FAQEN ZYRTARE TË AUTORITETIT KONTRAKTOR PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT ME OBJEKT “BLERJE PAJISJE/SISTEME TE TEKNIKES OPERATIVE”

KONTRATA PDF

PROKURORIA E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR

                                                                                                      

 

NJOFTIMI I KONTRATËS QE PUBLIKOHET NË BULETININ E NJOFTIMEVE PUBLIKE DHE NË FAQEN ZYRTARE TË AUTORITETIT KONTRAKTOR

 

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

 

1.1       Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                            Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

Adresa                         Rr. “Jordan Misja”, Nr. 1, Tiranë

Tel/Fax                        0699414492

E-mail                          [email protected], [email protected]

Faqjae Internetit         Spak.al

 

1.2       Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror

Institucion i pavarur

X

Njësi  e qeverisjes vendore

Tjetër

 

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po

Jo

X

 

Seksioni 2 Objekti i kontratës

 

Blerje sisteme/pajisje të teknikës operative”, i ndarë në lote si më poshtë vijon:

 

Loti i Parë “Blerje Sistem Monitorimi Taktik”;

 

Loti i Dytë “Blerje Sistem Teknologjik Hardware dhe Software për suportin e hetuesve në terren”;

 

Loti i Tretë “Blerje Sistem Anti – Dron autonom i palëvizshëm”.

 

2.1 Numri i publikimit së procedurës/lotit (nr datë Urdhri i Prokurimit): Nr.696 prot, datë 12.10.2023.

 

2.2 Lloji i “Kontratave për Mallra”

Blerje

Qira

Leasing

Blerje me këste

Një kombinim i tyre

X

 

 

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

 

Po

 

 

Jo

 

X

 

2.4            Lloji i Marrëveshjes Kuadër

 

Me një Operator Ekonomik                

Me disa operatorë ekonomikë             

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara    Po      Jo 

 

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër: Nuk ka

 

 

 

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: Nuk ka

 

2.6

Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .

     

 

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Nuk ka

 

2.8       Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1.Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës:  101,072,851 (njëqind e një milionë e shtatëdhjetë e dy mijë e tetëqind e pesëdhjetë e një) lekë pa TVSH ose 967,667 (nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) euro pa TVSH.

* Fondi limit përcaktohet referuar kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, datë 14.11.2023.

 

Përditesimi i fundit: 14.11.2023  12:02:46

 

Lekë për njësi të monedhës së huaj

Monedha

Mesatarja e çmimit në blerje (Bid)

Mesatarja e çmimit në shitje (Ask)

Euro

EUR

103.78

-0.14

 

104.45

-0.14

 
        

 

2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj,  shumatorja e çmimeve për njësi është  __________________________________________.

3.Burimi i Financimit: Fondet e vëna në dispozicion nga granti i Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara.

4.     Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje sisteme/pajisje të teknikës operative”.

 

Loti i Parë “Blerje Sistem Monitorimi Taktik” me fond limit 44,869,517 (dyzet e katër milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e shtatëmbëdhjetë) lekë pa TVSH ose 429,579 (katërqind e njëzet e nëntë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e nëntë) euro pa TVSH.

 

Loti i Dytë “Blerje Sistem Teknologjik Hardware dhe Software për suportin e hetuesve në terren” me fond limit 32,136,667 (tridhjetë e dy milionë e njëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH ose 307,675 (treqind e shtatë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë) euro pa TVSH.

 

Loti i Tretë “Blerje Sistem Anti – Dron autonom i palëvizshëm” me fond limit 24,066,667 (njëzet e katër milionë e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH ose 230,413 (dyqind e tridhjetë mijë e katërqind e trembëdhjetë) euro pa TVSH.

 

2. 9      Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  
Kohëzgjatja e kontratës do të jetë për një periudhë 5 (pesë) mujore duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës.

 

2.9.1.Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: Nuk ka

 

Kohëzgjatja në muaj:  ose ditë:  (nga nëshkrimiiMarrëveshjes Kuadër(jo më shumë se (5) vjet)

Ose duke filluar nga     // (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më             // (dd/mm/vvvv)

 

2.10     Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër: Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me adresë: Rruga “Jordan Misja”, Nr.1, Tiranë.

 

2.11     Ndarja në LOTE:  

Po

X

Jo

 Nëse po,

 

2.12     Përshkrim i shkurtër i loteve:

 

Loti i Parë “Blerje Sistem Monitorimi Taktik” me fond limit 44,869,517 (dyzet e katër milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e shtatëmbëdhjetë) lekë pa TVSH ose 429,579 (katërqind e njëzet e nëntë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e nëntë) euro pa TVSH.

 

Loti i Dytë “Blerje Sistem Teknologjik Hardëare dhe Software për suportin e hetuesve në terren” me fond limit 32,136,667 (tridhjetë e dy milionë e njëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH ose 307,675 (treqind e shtatë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë) euro pa TVSH.

 

Loti i Tretë “Blerje Sistem Anti – Dron autonom i palëvizshëm” me fond limit 24,066,667 (njëzet e katër milionë e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH ose 230,413 (dyqind e tridhjetë mijë e katërqind e trembëdhjetë) euro pa TVSH.

 

 Një ofertues mund të aplikojë për:

□ një Lot,

□  disa Lote,

X të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

 

2.13     Opsionet:  

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):Nuk ka

 

2.14   Zvogëlimi i numrit të kandidatëve të përshtatshëm (nëse aplikohet):Nuk aplikohet.

 

2.14.1. Do të aplikohet zvogëlimi i numrit të kandidatëve të përshtatshëm, që do të ftohen:

 

Po

 

 

Jo

 

X

 

2.14.2 Nëse do të aplikohet kriteri për zvogëlimin e numrit të kandidatëve: Nuk ka

 

i.  Të specifikohet numri : Nuk ka

ii. Të specifikohen kriteret dhe rregullat që do të zbatohen për zvogëlimin e numrit të kandidatëve: Nuk ka

 

 

2.15     Do të pranohen variantet:  

Po

Jo

X

 

 

 

 

 

2.15.1  Do të pranohet nënkontraktimi:  

Po

Jo

X

 

Nëse do të lejohet nënkontraktimi, te specifikohet përqindja e lejuar për nënkontraktim: Nuk ka

 

Autoriteti kontraktor do t’i bëjë pagesat drejtëpërdrejte nënkontraktorit:

 

Po

Jo

X

Shënime të tjera: Nuk ka

 

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

 

Po

Jo

X

 

2.17. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

X

 

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

 

3.1       Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 12.

 

3.2 Sigurimi i Ofertës: E aplikueshme në fazën e dytë të procedurës.

 

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, sipas Shtojcës 6. 

 

Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _________ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

 

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës për secilin nga Lotet është si më poshtë:

 

 

Seksioni 4 Procedura

 

4.1       Lloji i procedurës: Procedurë e Kufizuar mbi kufirin e lartë monetar.

 

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po

Jo

X

 

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anulluar: Nuk ka

 

a) Numri i referencës (nr.datë i urdhërit te prokurimit) të procedurës së prokurimit të anulluar;

 

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimi të anulluar;

 

c)Fondi limit i procedurës së prokurimit të anulluar.

 

 

Kjo procedurë përfshin dy faza kryesore:

 

Faza 1Parakualifikimi dhe përzgjedhja e kandidatëve:

 

Faza e parë (para kualifikimi) ka të bëjë me përzgjedhjen e kandidatëve, përpara dërgimit të ftesës për ofertë nga AK-ja. Para kualifikimi i ofertuesve është një proces i ndryshëm nga procedura e vlerësimit të ofertave, e cila përqendrohet në çmimin dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

 

Procesi i para kualifikimit do të bëhet duke u përqendruar në vlerësimin e përvojës dhe aftësinë e kandidatëve për të zbatuar në mënyrë të kënaqshme kontratën konkrete. Qëllimi kryesor i para kualifikimit është përzgjedhja e atyre kontraktorëve /furnitorëve, kualifikimet dhe përvoja e të cilëve minimizon rrezikun e mosekzekutimit, sipas projektit/kontratës së propozuar.

 

Autoriteti kontraktor fton jo më pak se 3 (tre) kandidatë, duke garantuar konkurrencë dhe barazi ndërmjet tyre, përveç rasteve kur numri i ofertuesve që kanë shprehur interes është më i ulët se minimumi i kërkuar.

 

 

KRITERET PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE NË FAZËN E PARË

(PARA KUALIFIKIMI)

 

LOTI I PARË “BLERJE SISTEM MONITORIMI TAKTIK”

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 4;

b. Deklaratën mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme, sipas Shtojcës 10;

c. Deklaratën mbi konfliktin e interesit, sipas shtojcës 9;

d. Deklaratën mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës, sipas shtojcës 11.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2     Kapaciteti ekonomik dhe financiar:


2.2.1
Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të deklaratave të xhiros vjetore të lëshuar nga administrata tatimore për 2 (dy) vitet e fundit financiare (2021 – 2022), vlera e të cilave nuk duhet të jetë më e ulët se 40% e vlerës së fondit limit objekt prokurimi, konkretisht 17,947,807 (shtatëmbëdhjetë milionë e nëntëqind e dyzet e shtatë mijë e tetëqind e shtatë) lekë pa TVSH.

Përsa më sipër, nëse ofertuesi aplikon për të gjitha lotet, rrjedhimisht duhet të kujdeset që vlera për xhiron e realizuar në dy vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, të arrijë të plotësojë vlerën e kërkuar për aq lote sa aplikon, në mënyrë që të arrijë të provojë kapacitetin e tij financiar-ekonomik për mundësinë e realizimit me sukses të të gjitha loteve ku aplikon.

2.3       Kapaciteti teknik:


2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme me objektin e prokurimit, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, me një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së përllogaritur të lotit që prokurohet ose 17,947,807 (shtatëmbëdhjetë milionë e nëntëqind e dyzet e shtatë mijë e tetëqind e shtatë) lekë pa TVSH.

Operatori ekonomik për përvojën e mëparshme duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohet vlera dhe afati i përfundimit dhe fatura tatimore të shitjes,plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi ku shënohen datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.

Ose

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.

Përsa më sipër, nëse ofertuesi aplikon për të gjitha lotet, rrjedhimisht duhet të kujdeset që vlera për shërbimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, të arrijë të plotësojë vlerën e kërkuar për aq lote sa aplikon, në mënyrë që të arrijë të provojë kapacitetin e tij teknik për mundësinë e realizimit me sukses të të gjitha loteve ku aplikon.

 

2.3.2 Operatori ekonomik duhe të paraqesë certifikatë të menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 ose ekuivalente (e vlefshme). Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të cilat janë të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akredituese të njohura nga Republika e Shqipërisë.  Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomik secili operator duhet ti disponojë çertifikatat e mësipërme.

 

2.3.3 Operatori ekonomik duhe të paraqesë certifikatë ISO/IEC 27001:2017 ose ekuivalente (e vlefshme), lidhur me sistemin e menaxhimit të sigurisë së informacionit. Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të cilat janë të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akredituese të njohura nga Republika e Shqipërisë.  Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomik secili operator duhet ti disponojë çertifikatat e mësipërme.

 

2.3.4 Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, për realizimin e kontratës objekt prokurimi, duhet të dëshmojnë se kanë pjesë të stafit të shoqërisë punonjësit, si më poshtë :

 

·         Të paktën 2 (dy) inxhinierë IT/Elektronikë/Telekomunikacion;

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

 

·         Kontratë pune e vlefshme;

·         Diplomë universitare sipas profilit të kërkuar;

·         Listëpagesat për 3 muajt e fundit.

 

2.4  Të dhëna përputhshmërie për sigurinë e Informacionin e Klasifikuar

 

Operatorët ekonomikë të interesuar duhet të jenë të pajisur me Certifikatën e Sigurimit Industrial (CSI),

e cila duhet të jetë:

– Jo më e ulët se niveli i klasifikimit “Sekret”;

– E vlefshme në momentin e prokurimit dhe të lidhjes së kontratës së klasifikuar;

– Në përputhje me objektin specifik të prokurimit të klasifikuar.

 

Në funksion të hartimit të ofertës dhe në kushtet kur ky proces kërkon akses tek informacioni i  klasifikuar që administrohet nga Autoriteti Kontraktor, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

 

  • Dokumente/vërtetime të lëshuara nga AKSIK ose CSI të lëshuar në emër të ofertuesit, ku të evidentohet personeli i pajisur me CSP si më poshtë :

 

– Administratori i shoqërisë;

Oficeri i Sigurisë Industriale dhe zëvendësi i tij (nëse ka zëvëndës);

2 (dy) inxhinierë IT/Elektronikë/Telekomunikacion që do të angazhohën në ekzekutimin e kontratës;

 

CSP duhet të jetë:

– Jo më e ulët se niveli i klasifikimit “Sekret”;

– E vlefshme në momentin e prokurimit dhe të lidhjes së kontratës së klasifikuar;

– Në përputhje me objektin specifik të prokurimit të klasifikuar.

 

Punonjësit si më sipër, do të kenë akses në informacionin e klasifikuar lidhur me  specifikimet teknike të objektit të prokurimit. Gjithashtu kontraktori do të bëjë instalimin, integrimin, konfigurimin e sistemit dhe trajnimin e personelit në funksion të përdorimit me efikasitet të tij.

 

Operatorët ekonomikë për tu kualifikuar në fazën e parë të procedurës, duhet të dorëzojnë dokumentacionin në përputhje me kërkesat e përcaktuara si më sipër, në një zarf të mbyllur, jo transparent, të nënshkruar dhe vulosur nga ana e tyre. Autoriteti Kontraktor, do të shqyrtojë dokumentat e dorëzuara nga operatorët ekonomikë dhe do të vlerësojë nëse ky dokumentacion plotëson kërkesat e përcaktura në njoftimin e kontratës.

 

Formulari i kërkesës për pjesëmarrje duhet të plotësohet sipas formatit të dokumenteve të tenderit të publikuara nga APP në seksionin Legjislacioni/Prokurime në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, rubrika DST “Procedurë_e_Kufizuar_Mallra”.

Shënim:

Për vendet që e kanë ratifikuar Konventën e Hagës, datë 05.10.1961 për ”Heqjen e  kërkesës për legalizim diplomatik e konsullor të dokumentave zyrtare të huaj”, dokumentet e lëshuara duhet të përmbajnë vulën apostile në përputhje me ligjin nr. 9060, date 8.5.2003 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë ne Konventën për heqjen e kërkesës për legalizimin e dokumenteve zyrtare të huaja”.

Për vendet që nuk e kanë ratifikuar Konventën e Hagës, datë 05.10.1961 për ”Heqjen e  kërkesës për legalizim diplomatik e konsullor të dokumentave zyrtare të huaj”, duhet të bëhen  legalizimet e ketyre dokumentave në ambasadat, konsullatat  ose zyrat respektive nga vendi i origjinës. Mosparaqitja e dokumentacionit në këtë formë është kusht s’kualifikues.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

 

 

LOTI I DYTË “BLERJE SISTEM TEKNOLOGJIK HARDWARE DHE SOFTWARE PËR SUPORTIN E HETUESVE NË TERREN

 

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 4;

b. Deklaratën mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme, sipas Shtojcës 10;

c. Deklaratën mbi konfliktin e interesit, sipas shtojcës 9;

d. Deklaratën mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës, sipas shtojcës 11.

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2     Kapaciteti ekonomik dhe financiar:


2.2.1
Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të deklaratave të xhiros vjetore të lëshuar nga administrata tatimore për 2 (dy) vitet e fundit financiare (2021 – 2022) vlera e të cilave nuk duhet të jetë më e ulët se 40% e vlerës së fondit limit objekt prokurimi, konkretisht 12,854,667 (dymbëdhjetë milionë e tetëqind e pesëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Përsa më sipër, nëse ofertuesi aplikon për të gjitha lotet, rrjedhimisht duhet të kujdeset që vlera për xhiron e realizuar në dy vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, të arrijë të plotësojë vlerën e kërkuar për aq lote sa aplikon, në mënyrë që të arrijë të provojë kapacitetin e tij financiar-ekonomik për mundësinë e realizimit me sukses të të gjitha loteve ku aplikon.

2.3       Kapaciteti teknik:


2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme me objektin e prokurimit, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, me një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së përllogaritur të lotit që prokurohet ose 12,854,667 (dymbëdhjetë milionë e tetëqind e pesëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Operatori ekonomik për përvojën e mëparshme duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohet vlera dhe afati i përfundimit dhe fatura tatimore të shitjes,plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi ku shënohen datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.

Ose

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.

Përsa më sipër, nëse ofertuesi aplikon për të gjitha lotet, rrjedhimisht duhet të kujdeset që vlera për shërbimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, të arrijë të plotësojë vlerën e kërkuar për aq lote sa aplikon, në mënyrë që të arrijë të provojë kapacitetin e tij teknik për mundësinë e realizimit me sukses të të gjitha loteve ku aplikon.

 

2.3.2 Operatori ekonomik duhe të paraqesë certifikatë të menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 ose ekuivalente (e vlefshme). Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të cilat janë të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akredituese të njohura nga Republika e Shqipërisë.  Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomik secili operator duhet ti disponojë çertifikatat e mësipërme.

 

2.3.3 Operatori ekonomik duhe të paraqesë certifikatë ISO/IEC 27001:2017 ose ekuivalente (e vlefshme), lidhur me sistemin e menaxhimit të sigurisë së informacionit. Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të cilat janë të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akredituese të njohura nga Republika e Shqipërisë.  Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomik secili operator duhet ti disponojë çertifikatat e mësipërme.

 

2.3.4 Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, për realizimin e kontratës objekt prokurimi, duhet të dëshmojnë se kanë pjesë të stafit të shoqërisë punonjësit, si më poshtë :

 

         Të paktën 1 (nje) inxhinierë IT/Elektronikë/Telekomunikacion;

          Të paktën 1 (nje) specialist i certifikuar nga prodhuesi per makinat prerese;

 

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

 

·         Kontratë pune e vlefshme ;

·         Diplomë universitare sipas profilit të kërkuar për 1 (nje) inxhinierë IT/Elektronikë/Telekomunikacion;

·         Diplomë/çertifikatë në degën elektronikë/mekanikë/mekatronikë për 1 (nje) specialist i certifikuar nga prodhuesi per makinat prerëse;

·         Dëshmi apo çertifikata kualifikimi përkatëse, të lëshuar nga prodhuesi per makinat prerëse për 1 (nje) specialist; Çertifikatat duhet të jenë të verifikueshme dhe të paraqiten kontakte të vlefshme në rast nevoje për verifikim.

·         Listëpagesat për 3 muajt e fundit.

 

2.4  Të dhëna përputhshmërie për sigurinë e Informacionin e Klasifikuar

 

Operatorët ekonomikë të interesuar duhet të jenë të pajisur me Certifikatën e Sigurimit Industrial (CSI),

e cila duhet të jetë:

– Jo më e ulët se niveli i klasifikimit “Sekret”;

– E vlefshme në momentin e prokurimit dhe të lidhjes së kontratës së klasifikuar;

– Në përputhje me objektin specifik të prokurimit të klasifikuar.

 

Në funksion të hartimit të ofertës dhe në kushtet kur ky proces kërkon akses tek informacioni i  klasifikuar që administrohet nga Autoriteti Kontraktor, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

 

  • Dokumente/vërtetime të lëshuara nga AKSIK ose CSI të lëshuar në emër të ofertuesit, ku të evidentohet personeli i pajisur me CSP si më poshtë :

 

– Administratori i shoqërisë;

Oficeri i Sigurisë Industriale dhe zëvendësi i tij (nëse ka zëvendës);

1 (nje) inxhinierë IT/Elektronikë/Telekomunikacion, i cili do të angazhohet për ekzekutimin e kontratës;

-1 (nje) specialist i certifikuar nga prodhuesi per makinat prerëse,  i cili do të angazhohet për ekzekutimin e kontratës;

 

 

CSP duhet të jetë:

– Jo më e ulët se niveli i klasifikimit “Sekret”;

– E vlefshme në momentin e prokurimit dhe të lidhjes së kontratës së klasifikuar;

– Në përputhje me objektin specifik të prokurimit të klasifikuar.

 

Punonjësit si më sipër, do të kenë akses në informacionin e klasifikuar lidhur me e specifikimet teknike, të artikujve objekt prokurimi. Gjithashtu kontraktori do të bëjë instalimin, integrimin, konfigurimin e pajisjeve dhe trajnimin e personelit në funksion të përdorimit me efikasitet të tyre.

 

Operatorët ekonomikë për tu kualifikuar në fazën e parë të procedurës, duhet të dorëzojnë dokumentacionin në përputhje me kërkesat e përcaktuara si më sipër, në një zarf të mbyllur, jo transparent, të nënshkruar dhe vulosur nga ana e tyre. Autoriteti Kontraktor, do të shqyrtojë dokumentat e dorëzuara nga operatorët ekonomikë dhe do të vlerësojë nëse ky dokumentacion plotëson kërkesat e përcaktura në njoftimin e kontratës.

 

Formulari i kërkesës për pjesëmarrje duhet të plotësohet sipas formatit të dokumenteve të tenderit të publikuara nga APP në seksionin Legjislacioni/Prokurime në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, rubrika DST “Procedurë_e_Kufizuar_Mallra”.

 

Shënim:

Për vendet që e kanë ratifikuar Konventën e Hagës, datë 05.10.1961 për ”Heqjen e  kërkesës për legalizim diplomatik e konsullor të dokumentave zyrtare të huaj”, dokumentet e lëshuara duhet të përmbajnë vulën apostile në përputhje me ligjin nr. 9060, date 8.5.2003 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë ne Konventën për heqjen e kërkesës për legalizimin e dokumenteve zyrtare të huaja”.

Për vendet që nuk e kanë ratifikuar Konventën e Hagës, datë 05.10.1961 për ”Heqjen e  kërkesës për legalizim diplomatik e konsullor të dokumentave zyrtare të huaj”, duhet të bëhen  legalizimet e ketyre dokumentave në ambasadat, konsullatat  ose zyrat respektive nga vendi i origjinës. Mosparaqitja e dokumentacionit në këtë formë është kusht s’kualifikues.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

 

LOTI I TRETË “BLERJE SISTEM ANTI – DRON AUTONOM I PALËVIZSHËM

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 4;

b. Deklaratën mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme, sipas Shtojcës 10;

c. Deklaratën mbi konfliktin e interesit, sipas shtojcës 9;

d. Deklaratën mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës, sipas shtojcës 11.

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2     Kapaciteti ekonomik dhe financiar:


2.2.1
Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të deklaratave të xhiros vjetore të lëshuar nga administrata tatimore për 2 (dy) vitet e fundit financiare (2021 – 2022) vlera e të cilave nuk duhet të jetë më e ulët se 40% e vlerës së fondit limit objekt prokurimi, konkretisht 9,626,667 (nëntë milionë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë mijë  e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Përsa më sipër, nëse ofertuesi aplikon për të gjitha lotet, rrjedhimisht duhet të kujdeset që vlera për xhiron e realizuar në dy vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, të arrijë të plotësojë vlerën e kërkuar për aq lote sa aplikon, në mënyrë që të arrijë të provojë kapacitetin e tij financiar-ekonomik për mundësinë e realizimit me sukses të të gjitha loteve ku aplikon.

2.3       Kapaciteti teknik:


2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme me objektin e prokurimit, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, me një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së përllogaritur të lotit që prokurohet ose 9,626,667 (nëntë milionë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë mijë  e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Operatori ekonomik për përvojën e mëparshme duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohet vlera dhe afati i përfundimit dhe fatura tatimore të shitjes,plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi ku shënohen datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.

Ose

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.

Përsa më sipër, nëse ofertuesi aplikon për të gjitha lotet, rrjedhimisht duhet të kujdeset që vlera për shërbimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, të arrijë të plotësojë vlerën e kërkuar për aq lote sa aplikon, në mënyrë që të arrijë të provojë kapacitetin e tij teknik për mundësinë e realizimit me sukses të të gjitha loteve ku aplikon.

 

2.3.2 Operatori ekonomik duhe të paraqesë certifikatë të menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 ose ekuivalente (e vlefshme). Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të cilat janë të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akredituese të njohura nga Republika e Shqipërisë.  Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomik secili operator duhet ti disponojë çertifikatat e mësipërme.

 

2.3.3 Operatori ekonomik duhe të paraqesë certifikatë ISO/IEC 27001:2017 ose ekuivalente (e vlefshme), lidhur me sistemin e menaxhimit të sigurisë së informacionit. Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të cilat janë të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akredituese të njohura nga Republika e Shqipërisë.  Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomik secili operator duhet ti disponojë çertifikatat e mësipërme.

 

2.3.4 Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, për realizimin e kontratës objekt prokurimi, duhet të dëshmojnë se kanë pjesë të stafit të shoqërisë minimalisht 3 (tre) punonjës nga të cilët:

 

·         Të paktën 1 (një) inxhinier të diplomuar në nivel master për teknologji informacioni ose ekuivalent.

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

 

·         Kontratë pune e vlefshme ;

·         Diplomë universitare sipas profilit të kërkuar

·         Listëpagesat për 3 muajt e fundit.

 

·         Të paktën 1(një) inxhinier Elektronik ose dege me profil te ngjashëm inxhinierik ekuivalent të diplomuar në nivel master.

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

 

·         Kontratë pune e vlefshme ;

·         Diplomë universitare sipas profilit të kërkuar

·         Listëpagesat për 3 muajt e fundit.

 

·         Të paktën 1 (një) specialist i çertifikuar për “Microsoft Certified Systems Engineer” ose ekuivalent.

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

 

·         Kontratë pune e vlefshme ;

·         Dëshmi apo çertifikata kualifikimi përkatëse, të lëshuar nga kompani prodhuese për Microsoft Certified Systems Enginier ose ekuivalent. Çertifikatat duhet të jenë të verifikueshme dhe të paraqiten kontakte të vlefshme në rast nevoje për verifikim.

·         Listëpagesat për 3 muajt e fundit.

 

2.4  Të dhëna përputhshmërie për sigurinë e Informacionin e Klasifikuar

 

Operatorët ekonomikë të interesuar duhet të jenë të pajisur me Certifikatën e Sigurimit Industrial (CSI),

e cila duhet të jetë:

– Jo më e ulët se niveli i klasifikimit “Sekret”;

– E vlefshme në momentin e prokurimit dhe të lidhjes së kontratës së klasifikuar;

– Në përputhje me objektin specifik të prokurimit të klasifikuar.

 

Në funksion të hartimit të ofertës dhe në kushtet kur ky proces kërkon akses tek informacioni i  klasifikuar që administrohet nga Autoriteti Kontraktor, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

 

  • Dokumente/vërtetime të lëshuara nga AKSIK ose CSI të lëshuar në emër të ofertuesit, ku të evidentohet personeli i pajisur me CSP si më poshtë :

 

– Administratori i shoqërisë;

Oficeri i Sigurisë Industriale dhe zëvendësi i tij (nëse ka zëvendës);

1 (një) inxhinier të diplomuar në nivel master për teknologji informacioni ose ekuivalent, i cili do të angazhohet për ekzekutimin e kontratës;

1(një) inxhinier Elektronik ose dege me profil te ngjashëm inxhinierik ekuivalent të diplomuar në nivel master, i cili do të angazhohet për ekzekutimin e kontratës;

– 1 (një) specialist i çertifikuar për “Microsoft Certified Systems Engineer” ose ekuivalent, i cili do të angazhohet për ekzekutimin e kontratës;

 

CSP duhet të jetë:

– Jo më e ulët se niveli i klasifikimit “Sekret”;

– E vlefshme në momentin e prokurimit dhe të lidhjes së kontratës së klasifikuar;

– Në përputhje me objektin specifik të prokurimit të klasifikuar.

 

Punonjësit si më sipër, do të kenë akses në informacionin e klasifikuar lidhur me e specifikimet teknike të objektit të prokurimi. Gjithashtu kontraktori do të bëjë instalimin, integrimin, konfigurimin e sistemit dhe trajnimin e personelit në funksion të përdorimit me efikasitet të tij.

 

Operatorët ekonomikë për tu kualifikuar në fazën e parë të procedurës, duhet të dorëzojnë dokumentacionin në përputhje me kërkesat e përcaktuara si më sipër, në një zarf të mbyllur, jo transparent, të nënshkruar dhe vulosur nga ana e tyre. Autoriteti Kontraktor, do të shqyrtojë dokumentat e dorëzuara nga operatorët ekonomikë dhe do të vlerësojë nëse ky dokumentacion plotëson kërkesat e përcaktura në njoftimin e kontratës.

 

Formulari i kërkesës për pjesëmarrje duhet të plotësohet sipas formatit të dokumenteve të tenderit të publikuara nga APP në seksionin Legjislacioni/Prokurime në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, rubrika DST “Procedurë_e_Kufizuar_Mallra”.

 

Shënim:

Për vendet që e kanë ratifikuar Konventën e Hagës, datë 05.10.1961 për ”Heqjen e  kërkesës për legalizim diplomatik e konsullor të dokumentave zyrtare të huaj”, dokumentet e lëshuara duhet të përmbajnë vulën apostile në përputhje me ligjin nr. 9060, date 8.5.2003 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë ne Konventën për heqjen e kërkesës për legalizimin e dokumenteve zyrtare të huaja”.

Për vendet që nuk e kanë ratifikuar Konventën e Hagës, datë 05.10.1961 për ”Heqjen e  kërkesës për legalizim diplomatik e konsullor të dokumentave zyrtare të huaj”, duhet të bëhen  legalizimet e ketyre dokumentave në ambasadat, konsullatat  ose zyrat respektive nga vendi i origjinës. Mosparaqitja e dokumentacionit në këtë formë është kusht s’kualifikues.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

A) çmimi më i ulët  X

Ose

B)oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë:  Çmimi  pikë

etj.  pikë

 

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

 

4.3       Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:

 
Data:  27.12.2023 ora 11:00

Vendi: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me adresë: Rruga “Jordan Misja”, Nr.1, Tiranë

 

4.4       Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (njëqind e pesëdhjetë) ditë

 

4.5       Gjuha(-ët) për hartimin e kërkesave për pjesëmarrje:  

Shqip

X

Anglisht

X

Tjetër

_______________

 

Seksioni 5 Informacione plotësuese

 

5.1       Dokumenta me pagesë (në rastet kur vlerësohet nga autoriteti kontraktor):

Po

Jo

X

Nëse Po

Monedha

_________

Çmimi

_______

 

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

 

5.2       Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit): Nuk ka

 

Faza 2 – Ftesa për Ofertë dhe vleresimi: Autoriteti Kontraktor do të dërgojë një ftesë për ofertë tek Kandidatët të cilët kanë plotësuar kërkesat për para-kualifikim duke i ftuar të dorëzojnë ofertat sipas përcaktimeve në DT dhe të specifikimeve të përcaktuara në ftesën për ofertë. Ofertat do të shqyrtohen dhe vlerësohen nga Autoriteti Kontraktor për të përcaktuar ofertën, fituese.

 

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

  • Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
  • Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të  kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softwerike.

 

Data e dorezimit të këtij njoftimi:                   14 /11/2023

Data e publikimit të këtij njoftimi:                 20 /11/2023

 

 

 

 

 

 

 

Njoftimet e Fundit

Njoftim për shtyp (Datë 25.11.2023)

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për...

Read More
Njoftim për shtyp (Datë 22.11.2023)

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për...

Read More
Njoftim për shtyp (Datë 21.11.2023)

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për...

Read More

Copyright © SPAK 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.