Njoftim për shpallje në faqen zyrtare të SPAK të mbylljes së procedurës së punësimit “Lëvizje Paralele” për kategorinë ekzekutive III-b në pozicionin Specialist në Sekretarinë Adminstrative

Në cilësinë e Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, bazuar në nenin 6, nenin 7, nenin 17 të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, i ndryshuar; Ligjin Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”; Kreun IV të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Vendimin Nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar; Urdhërin Nr. 06 Prot., datë 05.01.2023 “Për miratimin e Strukturës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”, i ndryshuar; procesverbalit Nr. B57 Prot., datë 07.02.2023 i mbajtur nga ana e njësisë përgjegjëse (Kancelar) si dhe në vijim të njoftimeve në faqen zyrtare të SPAK,

 

KONSTATOVA SE:

 

  1. Kandidatët që kanë aplikuar sipas procedurës “Lëvizje Paralele”, në pozicionin Specialist në Sekretarinë Administrative nuk kaluar fazën e intervistës së strukturuar me gojë, nga komisionin e ngritur për këtë rast.
  2. Procedura mbyllet.
  3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al