URDHËR

“Për shpallje njoftimi të kandidatëve fitues në përfundim të proçedurës pranim në shërbim civil”

Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” neni 7, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nënpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 242, datë 18.03.2015 i ndryshuar si dhe VKM-së Nr. 243, datë 18.03.2015 i ndryshuar, si dhe në vijim të njoftimeve në faqen zyrtare SPAK,

 

URDHËROJ:

 

  1. Publikimin ne faqen zyrtare të SPAK të kandidatëve fitues të proçedurës “Pranim në shërbim civil” si me poshtë:

      Znj. Beklie Lala kandidate fituese për pozicionin sekretar ligjor;

      Znj. Enida Çami kandidate fituese për pozicionin sekretar ligjor;

      Znj. Merijon Bala kandidate fituese për pozicionin sekretar ligjor

  1.  
  2. Kandidatët do t’i nënshtrohen verifikimit të kushteve të sigurisë sipas 6 të Ligjit “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.
  3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

DREJTUESI I PROKURORISË SË POSAÇME

Arben KRAJA

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al