URDHËR

“Për shpallje njoftimi për intervistën e strukturuar në faqen zyrtare”

Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” neni 7, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nënpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 243, datë 18.03.2015 i ndryshuar, Proçes-Verbalit Nr. 42 Prot datë 23.11.2020 i mbajtur nga ana e Komisionit të Pranimit për testimin me shkrim, si dhe në vijim të njoftimit në faqen zyrtare SPAK,

URDHËROJ:

  1. Publikimin ne faqen zyrtare të SPAK të fazës së dytë të proçedurës “Pranim në shërbim civil” të intervistës së strukturuar me gojë për kandidatët si me poshtë:

Znj. Anisa Dama kandidate për pozicionin sekretar ligjor;

Znj. Beklie Lala kandidate për pozicionin sekretar ligjor;

Znj. Bleranda Camaj kandidate për pozicionin sekretar ligjor;

Znj. Enida Çami kandidate për pozicionin sekretar ligjor;

Znj. Eliverta Kasa kandidate për pozicionin sekretar ligjor;

Znj. Merijon Bala kandidate për pozicionin sekretar ligjor.

  1. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në mjedisin e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Rruga: “Jordan Misja”, në datën 17.12.2020 në orën 12:00. 
  1. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

DREJTUESI I PROKURORISË SË POSAÇME

Arben KRAJA

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al