URDHËR

“Për shpallje njoftimi për mbylljen e proçedurës Levizje Paralele për kategorinë e mesme drejtuese në pozicionin Drejtor pranë Drejtorisë së Dokumentacionit dhe Burimeve Njerëzore dhe Drejtor pranë Drejtorisë së Ekonomisë dhe Financës”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” neni 7, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nënpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 242, datë 18.03.2015 i ndryshuar si dhe ne vijim të njoftimit në faqen zyrtare të SPAK,

KONSTATOVA SE:

  1. Nuk ka kandidat i/e cili/a ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar për pozicionet e shpallura sipas njoftimit në faqen zyrtare te datës 01.12.2020 për proçedurën Lëvizje Paralele;
  2. Proçedura e punësimit për “Levizje Paralele” mbyllet;
  3. Proçedura e punësimit për “Ngritje në Detyrë” dhe “Pranim në Shërbim Civil” do të qëndrojë e hapur për dorëzim dokumentacioni deri në datën 15.12.2020;
  4. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme

Arben KRAJA

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al