URDHËR

“Për shpallje njoftimi për intervistën e strukturuar me gojë, në pozicionin Specialist
Finance pranë Sektorit të Financës dhe Menaxhimit Financiar në Drejtorinë e Buxhetit
dhe Menaxhimit Financiar, kategoria ekzekutive III-b”
Në zbatim të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në
Republikën e Shqipërisë”, Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, Ligjit Nr. 152/2013 “Për
Nëpunësin Civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen
paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe në
vijim të njoftimeve në faqen zyrtare të Spak,


U R D H Ë R O J:


1. Publikimin në faqen zyrtare të Spak për fazën e dytë të procedurës “Lëvizja Paralele”,
për intervistën e strukturuar me gojë për kandidatët si më poshtë:
Ilia Gjergji Kosta;
Irisi Fatmir Et’hemaj;
Rilinda Çerçiz Musaj.
2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në mjediset e Prokurorisë së Posaçme
kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Rruga: “Jordan Misja”, në datën
27.09.2022, ditën e martë, në orën 10:00.
3. Kandidati duhet të pajiset me mjetin e identifikimit ditën e intervistës.
4. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al