URDHËR

Për shpallje njoftimi për mbylljen e procedurave të punësimit për kategorinë ekzekutive III-b në pozicionin Specialist IT Programues pranë Sektorit të Sistemeve në Drejtorinë e Teknologjisë dhe Informacionit”

Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, Ligjit Nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 243, datë 18.03.2015 i ndryshuar, si dhe në vijim të njoftimit në faqen zyrtare SPAK,

 

KONSTATOVA SE:

  1. Nuk ka kandidat i/e cili/a ka kandiduar për procedurën “Lëvizja Paralele” dhe “Pranim në Shërbimin Civil” në pozicionin Specialist IT
  2. Procedura mbyllet dhe do të rihapet pas një njoftimi të dytë.
  3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

 

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al