URDHËR

Për shpallje njoftimi për intervistën e strukturuar me gojë, në pozicionin Specialist IT pranë Sektorit të Sistemeve, kategoria ekzekutive III-b”

Në zbatim të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, Ligjit Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe process-verbalit të mbajtuar nga ana e njësisë përgjegjëse (Kancelar), process-verbal Nr. 232 Prot, datë 29.07.2022,

U R D H Ë R O J:

1.Publikimin në faqen zyrtare të Spak për fazën e dytë të procedurës “Lëvizja Paralele”, për intervistën e strukturuar me gojë për kandidatin si më poshtë:

Znj. Joana Gezim Skenderi.

 2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në mjediset e Prokurorisë së Posaçme kundër
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Rruga: “Jordan Misja”, në datën 15.08.2022, ditën e hënë, në orën 11:00.

3. Kandidati duhet të pajiset me mjetin e identifikimit ditën e intervistës.

4. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al