URDHËR

“Për shpallje njoftimi për intervistën e strukturuar me gojë për kategorinë ekzekutive III-b dhe kategorinë e ulët drejtuese III-a në faqen zyrtare”

Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” neni 7, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nënpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 242, datë 18.03.2015 I ndryshuar, VKM-së Nr. 243, datë 18.03.2015 i ndryshuar, si dhe në vijim të proçes-verbal-it Nr. 31, datë 15.10.2020, proçes-verbal-it Nr. 36, datë 22.10.2020 i mbajtur nga Kancelari,

URDHËROJ:

 

  1. Publikimin në faqen zyrtare të SPAK të fazës së dytë të proçedurës “Pranim në shërbim civil” dhe “Ngritje në detyrë” të intervistës së strukturuar me gojë për kandidatët si më poshtë:

Znj. Enxhi Gjata kandidate për pozicionin specialist finance;

Znj. Gentijana Veselaj kandidatete për pozicionin specialist i burimeve njerëzore;

Znj. Elsa Spahiu kandidate për pozicionin specialist IT;

Ledion Jonuzaj kandidat për pozicionin specialist IT;

Rei Meçani kandidat për pozicionin specialist regjistrues;

Artir Pashollari kandidat për pozicionin përgjegjës IT.

  1. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në mjedisin e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në datën 20.11.2020 ne orën 10:00.
  2. Të gjithë kandidatët e tjerë për pozicionin Sekretar Ligjor do të njoftohen individualisht nëpërmjet emal-it si dhe shpalljes në faqen zyrtare të SPAK për datën, orën dhe vëndin e saktë për zhvillimin e testit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë, kjo për shkak të masave kundër përhapjes së pandemisë COVID-19.
  3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

DREJTUESI I PROKURORISË SË POSAÇME

Arben KRAJA

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al