URDHËR

“Për shpallje njoftimi të kandidatit fitues në përfundim të proçedurës “Lëvizja Paralele”
Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” neni 7, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nënpunësin civil” i ndryshuar, si dhe VKM-së Nr. 243, datë 18.03.2015 i ndryshuar, si dhe në vijim të njoftimeve në faqen zyrtare SPAK,

U R DH Ë R O J:

1. Publikimin ne faqen zyrtare të SPAK të kandidatit fitues të proçedurës “Levizja Paralele” si me poshtë:
Znj. Leonora Jata, kandidate fituese në pozicionin Specialist Statistikash, Sektori i Regjistrave pranë Drejtorisë së Dokumentacionit dhe Burimeve Njerëzore, kategoria ekzekutive III-b;

2. Kandidati do t’i nënshtrohen verifikimit të kushteve të sigurisë sipas nenit 6 të Ligjit Nr. 95/2016 i ndryshuar “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.

3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al