URDHËR

“Për shpallje njoftimi për mbylljen e proçedurave të punësimit për kategorinë e mesme drejtuese në pozicion Drejtor i Drejtorisë së Dokumentacionit dhe Burimeve Njerëzore”

Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” neni 7, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nënpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 242, datë 18.03.2015 i ndryshuar, si dhe në vijim të njoftimit në faqen zyrtare SPAK,

 

KONSTATOVA SE:

 

  1. Kandidati i përzgjedhur nga njësia përgjegjëse pas verifikimit formal te dokumentacionit, z. Erion Semani nuk arriti pikezimin e duhur ne tesimin me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë.
  2. Proçedura mbyllet dhe do të rihapet pas një njoftimi të dytë.
  3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

DREJTUESI I PROKURORISË SË POSAÇME

Arben KRAJA

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al