SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

PËRGJEGJËS  SEKTORI NË SEKTORIN E FINANCËS DHE BUXHETIT NË DREJTORINË E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Në zbatim të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar, nenit 26, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të VKM nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, si dhe sipas parashikimeve të posaçme të nenit 76 dhe nenit 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, Byroja Kombëtare e Hetimit shpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

 

 • Përgjegjës Sektori në Sektorin e Financës dhe Buxhetit në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Kategoria III-a

 

Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se ky pozicion, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurrimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

 

Kandidatët që do të aplikojnë duhet të kenë parasysh edhe normimet e parashikuara në nenin 6 të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar.

 

Për të dy procedurat (lëvizje paralele, ngritje në detyrë) aplikohet në të njëjtën kohë!

 

Afati për dorëzimin e Dokumenteve:Shih procedurat përkatëse

 


Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

a.     Mbështetja, organizimi dhe krijimi i kushteve të brendshme nëpërmjet menaxhimit ekonomik, efektiv dhe eficent të burimeve financiare dhe atyre njerëzore, duke siguruar Drejtorin e BKH- së se politikat e menaxhimit të burimeve njerëzore ofrojnë shërbime që plotësojnë kërkesat e institucionit lidhur me stafin dhe inkurajojnë zhvillimin e personelit në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi.

b.     Lidhur me procesin e menaxhimit të fondeve buxhetore siguron zbatimin e rregullave dhe ligjeve të menaxhimit financiar e kontrollit, nëpërmjet ofrimit të një informacioni sa më të saktë kontabël, ruajtjes së dokumentacionit financiar dhe korrespondencës brenda e jashtë institucionit, në funksion të realizimit të misionit të institucionit më konkretisht:

c.     Përmbushja e detyrimeve që rrjedhin nga Ligji për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën  e Shqipërisë, Ligji për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si dhe akte të tjera ligjore dhe nënligjore, në zbatim të tyre, me detyrë kryesore identifikimin, planifikimin, monitorimin, përdorimin me efektivitet dhe infrastrukturës së nevojshme logjistike e buxhetore në funksion të plotësimit të nevojave të hetuesve dhe shërbimeve të policisë gjyqësore.

d.    Mbikëqyrjen dhe menaxhimin efektiv të punonjësve në varësi funksionale të tij, si dhe ruajtjen e nivelit të tyre profesional;

e.     Dokumentimin e të gjitha transaksioneve financiare dhe të tjera dhe garantimin e gjurmës së auditimit për të gjitha proceset që ndodhin në njësi;

f.      Pranimin ose jo të dokumentacionit, bazuar në kontrollet pas faktit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi;

g.     Mbajtjen e sistemit të kontabilitetit, raportimit për vendimmarrjen, në funksion të realizimit të objektivave, regjistrimi kronologjik i veprimeve.

h.    Kontabilizimin e plotë, të saktë dhe në kohë të të gjitha transaksioneve, si dhe përgatitjen e pasqyrave financiare të njësisë, në përputhje me rregullat e miratuara nga Ministria e Financave.

i.      Vendos dhe ruan marrëdhënie pune efektive në koordinimin e veprimtarive, zhvillimin e planeve dhe programeve që mbështesin qëllimet afatshkurtëra e afatgjata dhe programet e Byrosë Kombëtare të Hetimit.

j.      Organizon e drejton punën e Seksionit të Finances dhe përgjigjet për administrimin e pasurisë, respektimin e rregullave dhe procedurave ligjore për hartimin dhe zbatimin  e buxhetit, administrimin dhe përdorimin e të  ardhurave,  zbatimin e kontabilitetit publik dhe plotësimin në kohë të bilanceve e evidencave kontabël.

k.     Harton programin vjetor të Sekorit të Finances dhe ndjek në vazhdimësi zbatimin e detyrave të programuara.

l.      Bashkërendon punën me sektorin e shërbimeve mbështetëse për hartimin e projekt-buxhetit.

m.   Ndjek zbatimin e buxhetit dhe të fondeve të kushtëzuara në nivel artikulli dhe nënartikulli  të strukturës  buxhetore, duke patur për qëllim përdorimin me efektivitet ekonomik të fondeve  buxhetore.

n.    Plotëson urdhër shpenzimin dhe i paraqet për miratim tek Nënpunësi Zbatues  dhe Nëpunësi Urdhërues pas miratimit i paraqet në Degën e Thesarit për kryerjen e  veprimeve financiare , mban e plotëson  ditarin e shpenzimeve dhe thesarit.

o.     Informon në vazhdimësi Drejtorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse për gjendjen financiare të Njësisë Shpenzuese

p.    Mbikëqyrjen dhe menaxhimin efektiv të punonjësve në varësi funksionale të tij, si dhe ruajtjen e nivelit të tyre profesional;

q.     Bën analizën e punës dhe vlerësimin e punonjësve që ka nën varësi, çdo gjashtë muaj apo në fund të çdo viti, dhe i paraqet Drejtorit te Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese një relacion të detajuar për sa më sipër, duke bërë për çdo rast edhe propozime konkrete.

r.     Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga akte ligjore, nënligjore, rregullore dhe dokumente të tjera.

 
1LËVIZJA PARALELE  

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil.

 

1.1KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

 • Të jenë nëpunës civil të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori (nivel i ulët drejtues, kategoria II-b),
 • Të mos kenë masë disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një dokument nga institucioni);
 • Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë” (të vërtetuar me formularin e vlerësimit individual të punës) (për kandidatët e institucioneve që sapo kanë hyrë në shërbimin civil kërkohet vlerësim nga eprori direkt);

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 1. Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor”, apo Master profesional të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, në shkencat Ekonomike, edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
 2. Të kenë eksperiencë pune jo më pak se 10 vite eksperiencë pune në profesion, nga këto 5 vite eksperiencë pune në nivelin e ulët drejtues në administratën publike.
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.

 

1.2DOKUMENTECIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Byrosë Kombëtare të Hetimit, Institucioni ku ndodhet pozicioni për të cilin ata dëshirojnë të aplikojnë, dokumentet si më poshtë:

 1. Formularët e firmosur sipas nenit 6, të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar;
 2. Kërkesë për aplikim;
 3. Jetëshkrim i plotësuar (si referencë mund të përdoret dokumenti standart në linkun:http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-Dokumente/219-udhezime-Dokumente);
 4. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 5. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 6. Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 7. Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 8. Fotokopje të Kartës së Identitetit (ID);
 9. Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
 10. Vërtetim të gjëndjes gjyqësore;
 11. Vërtetim nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor ku banon, që nuk ka çështje në ngarkim të tij/saj;
 12. Vërtetim nga Gjykata e Shkallës së Parë ku banon, që nuk ka çështje në ngarkim të tij/saj;
 13. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

 

Dokumentet duhet të dorëzohen në adresën e-mail: [email protected] dhe fizikisht pranë Sekretarisë së Byrosë Kombëtare të Hetimit brenda datës 29.03.2022.

 

1.3REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

Në datën 31.03.2022, do të shpallet në faqen e internetit të BKH, lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga institucioni ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, nëpërmjet adresës tuaj të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.

 

1.4FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;
 2. Njohuritë mbi Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar;
 3. Njohuritë mbi Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar;
 4. Njohuritë mbi Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 5. Njohuritë mbi Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar;
 6. Njohuritë mbi Ligjin nr.25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”;
 7. Njohuritë mbi Ligjin nr.10273, datë 29.04.2010 “Për dokumentin elektronik”, i ndryshuar;
 8. Njohuritë mbi Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij;
 9. Njohuritë mbi Ligjin nr.9367, datë 7.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar.
 10. Njohuritë mbi Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”;
 11. Njohuritë mbi Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar
 12. Njohuri të përgjithshme mbi ligjet specifike që kanë lidhje me institucionin ku vepron nëpunësi;
 13. Legjislacioni për Informacionin e Klasifikuar “Sekret Shtetëror”.

 

1.5MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

 1. Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv.
 2. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
 2. Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 3. Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
 4. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

 

1.6DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, BKH do të shpallë fituesin në portalin e saj. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail)

 

2NGRITJA NË DETYRË

 

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, duke filluar nga data 01.04.2022.

 

Kandidatët që do të aplikojnë duhet të kenë parasysh edhe normimet e parashikuara në nenin 6 të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar.

 

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët brenda sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.

 

2.1KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për procedurën e ngritjes në detyrë si vijon:

 • Të jenë nëpunës civil të konfirmuar, në kategorinë III-a ose III-a/1,
 • Të mos kenë masë disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një dokument nga institucioni);
 • Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë” (të vërtetuar me formularin e vlerësimit individual të punës) (për kandidatët e institucioneve që sapo kanë hyrë në shërbimin civil kërkohet vlerësim nga eprori direkt);

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 1. Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor”, apo Master profesional të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, në shkencat Ekonomike, edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
 2. Të kenë eksperiencë pune jo më pak se 10 vite eksperiencë pune në profesion, nga këto 5 vite eksperiencë pune në administratën publike.
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.

 

2.2DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

 1. Formularët e firmosur sipas nenit 6, të Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar;
 2. Kërkesë për aplikim;
 3. Jetëshkrim i plotësuar (si referencë mund të përdoret dokumenti standart në linkun:http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-Dokumente/219-udhezime-Dokumente);
 4. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 5. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 6. Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 7. Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 8. Fotokopje të Kartës së Identitetit (ID);
 9. Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
 10. Vërtetim të gjëndjes gjyqësore;
 11. Vërtetim nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor ku banon, që nuk ka çështje në ngarkim të tij/saj;
 12. Vërtetim nga Gjykata e Shkallës së Parë ku banon, që nuk ka çështje në ngarkim të tij/saj;
 13. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

 

Dokumentet duhet të dorëzohen në adresën e E-mail: [email protected] dhe fizikisht pranë Sekretarisë së Byrosë Kombëtare të Hetimit brenda datës 01.04.2022.

 

2.3REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

Në datën 11.04.2022, do të shpallet në faqen e internetit të BKH, lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga institucioni ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, nëpërmjet adresës tuaj të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.

 

2.4FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;
 2. Njohuritë mbi Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar;
 3. Njohuritë mbi Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar;
 4. Njohuritë mbi Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 5. Njohuritë mbi Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar;
 6. Njohuritë mbi Ligjin nr.25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”;
 7. Njohuritë mbi Ligjin nr.10273, datë 29.04.2010 “Për dokumentin elektronik”, i ndryshuar;
 8. Njohuritë mbi Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij;
 9. Njohuritë mbi Ligjin nr.9367, datë 7.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar.
 10. Njohuritë mbi Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”;
 11. Njohuritë mbi Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar;
 12. Njohuri të përgjithshme mbi ligjet specifike që kanë lidhje me institucionin ku vepron nëpunësi;
 13. Legjislacioni për Informacionin e Klasifikuar “Sekret Shtetëror”.

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
 2. Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 3. Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

2.5MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;
 2. Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 40 pikë;
 3. Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 20 pikë;

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, aplikantët do të njoftohen ata individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). Njësia përgjegjëse e institucionit do të shpallë fituesin në faqen zyrtare të BKH-së.

 

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al