NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESIT PËR PROCEDURËN E PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE SPECIALIST NË SEKRETARINË ADMINISTRATIVE, PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR, KATEGORIA IV-1

 

Në mbështetje të nenit 22, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 14, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në përfundim të afatit për verifikim paraprak të kandidatëve, në përfundim të fazës së vlerësimit, njofton se, për pozicionin;

 

  • 1 (një) Specialist në Sekretarinë Administrative, Kategoria ekzekutive IV-1

Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë:

  • Erlis Rrumbullaku

 

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al