Njoftimi mbi rezultatet e verifikimit përfundimtar për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive, ne sherbimin civil

 

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor/Master Profesional”

Specialist i Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar, si dhe sipas parashikimeve të posaçme të nenit 6 i ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar dhe neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipqërisë”, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:
Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë atë intervistës së strukturuar me gojë, janë:
1. Jonida Caushi
2. Kristina Sadikaj
3. Sonila Rudi
4. Lisjana Elezaj
5. Mimoza Seferi
Intervista e strukturuar me gojë do tëzhvillohet në datën 09.07.2021, ora 10.00, në ambientet e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor/Master Profesional”

– Specialist Finance në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
– Specialist Shërbimeve Mbështetëse/Logjistikë në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
– Specialist Buxheti në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar, si dhe sipas parashikimeve të posaçme të nenit 6 të ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar dhe neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipqërisë”, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë atë intervistës së strukturuar me gojë, janë:
1. Dhurata Ruçi;
2. Adriana Prenga;
3. Mira Miziri
Intervista e strukturuar me gojë do tëzhvillohet në datën 09.07.2021, ora 12.00, në ambientet e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor/Master Profesional”

Kryesekretare/Specialist Protokolli në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar, si dhe sipas parashikimeve të posaçme të nenit 6 i ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar dhe neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipqërisë”, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:
Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë atë intervistës së strukturuar me gojë, janë:
1. Mimoza Seferi;
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 09.07.2021, ora 11.00, në ambientet e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al