NJOFTIM - URDHËR

“Për shpallje njoftimi të kandidatëve fitues në përfundim të proçedurës së lëvizjes paralele”

Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” neni 7, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nënpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 242, datë 18.03.2015 i ndryshuar si dhe VKM-së Nr. 243, datë 18.03.2015 i ndryshuar, si dhe në vijim të njoftimit në faqen zyrtare SPAK,

 

URDHËROJ:

 

1.Publikimin ne faqen zyrtare të SPAK të kandidatëve fitues të proçedurës “Levizje Paralele” si me poshtë:

Znj. Vera Lushaj kandidate fituese për pozicionin specialist arkivi;

Znj. Elsa Metaliaj kandidate fituese për pozicionin specialist prokurimesh;

Znj. Melona Shehu kandidate fituese për pozicionin sekretar ligjor.

2.Kandidatët do t’i nënshtrohen verifikimit të kushteve të sigurisë sipas 6 të Ligjit “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.

3.Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

DREJTUESI I PROKURORISË

Arben KRAJA

 

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al