NJOFTIM - URDHËR

“Për shpallje njoftimi për intervistën e strukturuar në faqen zyrtare”

Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” neni 7, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nënpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 242, datë 18.03.2015 i ndryshuar si dhe VKM-së Nr. 243, datë 18.03.2015 i ndryshuar, si dhe në vijim të njoftimit në faqen zyrtare SPAK,

URDHËROJ:

  1. Publikimin në faqen zyrtare të SPAK të fazës e dytë të proçedurës “Levizje Paralele” , intervista e strukturuar me gojë për kandidatët si me poshtë:

Znj. Vera Lushaj kandidate për pozicionin specialist arkivi, intervista në orën 10:00;

Znj. Elsa Metaliaj kandidate për pozicionin specialist prokurimesh, intervista ne orën 11:00;

Znj. Melona Shehu kandidate për pozicionin sekretar ligjor, intervista në orën 12:00.

  1. Intervista do të zhvillohet në mjedisin e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Rruga: “Jordan Misja”.
  2. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

DREJTUESI I PROKURORISË

Arben KRAJA

 

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al