NJOFTIM PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, sipas parashikimeve të posaçme të neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Byroja Kombëtare e Hetimit në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidat fitues për pozicionin:  Specialist i Shërbimeve Mbështetëse / Logjistikë në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse – Kategoria III-b, është Antonela Progonati .

 

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al