NJOFTIM PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, sipas parashikimeve të posaçme të neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se është kandidati fitues për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

  • Shpresa Rogu
 

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al