Njoftim për shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbim civil pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin Specialist Buxheti, në Sektorin e Financës dhe Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Në mbështetje të ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar, të ligjit nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive në pozicionin:

 • 1 (një) Specialist Buxheti, në Sektorin e Financës dhe Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Kategoria ekzekutive IV-1

 

Pozicioni i mësipërm, i ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele. Vetëm në rast se, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit nga jashtë shërbimit civil.

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE

 

data 09/08/2023

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

 

data 14/08/2023

 

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

 1. Kontribuon në hartimin e projekt-dokumentit përfundimtar të buxhetit dhe atë të PBA-së.
 2. Kontribuon në detajimin e fondeve buxhetore vjetore dhe limitin e tyre, sipas programit, sipas llogarive shpenzuese, të miratuara me ligjin vjetor të buxhetit, si dhe ndjek realizimin e tyre.
 3. Harton raportimet e realizimit të fondeve të investimeve me financim të brendshëm dhe të huaj sipas formulareve përkatëse, si dhe raportin e shpenzimeve buxhetore korrente në mënyrë periodike për Ministrinë e Financave dhe ekonomisë.
 4. Detajon fondin e veçantë, të akorduar në nivel të njësive shpenzuese, sipas strukturës përkatëse buxhetore të Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
 5. Rakordon ecurinë e buxhetit si dhe harton relacionin shoqërues gjatë vitit buxhetor.
 6. Kryen detajimin e numrit të punonjësve të Institucionit.
 7. Përgatit raportet e monitorimit financiar çdo katër mujor, në bashkëpunim me drejtuesit e ekipeve të menaxhimit të programeve dhe i dërgon në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

 

 1. LËVIZJA PARALELE

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VECANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

 1. Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori (ekzekutive), vërtetuar me vendimin e konfirmimit të statusit;
 2. Të mos kenë masë disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një dokument nga institucioni);
 3. Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 1. Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Shkenca Ekonomike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi);
 2. Të kenë të paktën 5 (pesë) vite përvojë pune, ku të paktën 1 (një) vit përvojë në fushën e financës;
 3. Të zotërojë një gjuhë të hua të BE-së, preferohet të zotërojnë njohuri të mira në gjuhën angleze vërtetuar me çertifikatë;
 4. Preferohet të kenë çertifikata të ndryshme trajnimi në fushën e financës;
 5. Të plotësojë kushtet dhe kriteret për pajisjen me certifikatë sigurie sipas legjislacionit në fuqi për informacionin e klasifikuar;
 6. Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të punës në grup.

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Formularët e firmosur sipas nenit 6, paragrafi 1, të ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar;
 2. Kërkesë për të konkuruar në pozicionin e shpallur në procedurën përkatëse,
 3. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me formatin Europass, së bashku me një foto, sipas linkut të mëposhtëm:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard;

 1. Fotokopje të letërnjoftimit (ID)
 2. Vërtetim të gjëndjes shëndetsore (vlefshmëria maksimumi 3 muaj);
 3. Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
 4. Vlerësimi i fundit nga eprori direkt;
 5. Kopje të noterizuar të Diplomës së Shkollës së Lartë dhe diplomën bachelor (përfshirë çertifikatën e notave) 4 (katër) vjecar ose 3+2. Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
 6. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 7. Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 8. Akti i konfirmimit të statusit të nëpunësit civil përfshirë dhe kategorinë e pagës;
 9. Deshmi penaliteti/Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
 10. Vërtetim nga Gjykata;
 11. Vërtetim nga Prokuroria që nuk ndiqet penalisht;
 12. Vërtetim banimi;
 13. Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, lerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në CV e kandidatit.

 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do të bëhet duke u dorëzuar me postë ose fizikisht në mjediset e Prokurorisë së Posaçme pranë Zyrës së Protokollit në adresën: Rruga: “Jordan Misja”, Nr. 1, Tiranë, brenda datës 09.08.2023.

 

Mosparaqitja e dokumentacionit të kërkuar përbën shkak për s’kualifikim të kandidatit.

 

 • REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Njësia përgjegjëse e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, do të shpallë në  portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të internetit dhe në stendat e informimit me publikun të institucionit, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e veçanta do të njoftohen individualisht nga Njësia përgjegjëse e Prokurorisë së Posaçme për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

 1. Njohuritë mbi Ligjin nr. 95/2016, “95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar;
 2. Njohuritë mbi Ligjin nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
 3. Njohuritë mbi Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar;
 4. Njohuritë mbi Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar;
 5. Njohuritë mbi Ligjin nr. 8097, datë 21.03.1996 “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shteti” i ndryshuar;
 6. Njohuritë mbi VKM nr. 325, datë 31.05.2023 “Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesa të tjera mbi pagë të Zëvëndësministrit, Funksionarëve të Kabineteve, Prefektit, Nënprefektit, Nëpunësve civilë dhe Nëpunësve në disa Institucione të Administrates Publike”;
 7. Njohuritë mbi VKM nr. 326, datë 31.05.2023 “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa Institucione të Administrates Publike”;
 8. Njohuritë mbi Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar,
 9. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”;
 10. Njohuritë mbi Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 7, datë 28.02.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”;
 11. Njohuritë mbi Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 9, datë 20.07.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”;
 12. Njohuri mbi Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”;
 13. Njohuri mbi Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 2, datë 19.01.2023 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”.

 

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

Kandidatët do të vlerësohen ne lidhje me njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës sipas rubrikës së vlerësimit të mëposhtme:

 1. në 20 pikë për përvojen,
 2. 10 pikë për trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse,
 3. 10 pikë për certifikimin pozitiv;

Totali i pikëve në përfundim për dokumentacionin e dorëzuar është 40 pikë.

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 1. a) Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
 2. b) Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 3. c) Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

Totali i pikëve në përfundim të intervistës së strukturuar me gojë është 60 pikë.

 

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015 “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”, të Departamentit të Administratës Publike, faqa zyrtare www.dap.gov.al http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

 

1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MENYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

Në përfundim të procesit të ankimimit nga Prokuroria e Posaçme do të shpallet lista e fituesve me të paktën 70 pikë (70% të pikëve), do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtari Punësimit”, në faqen zyrtare të internetit dhe stendat e informimit me publikun të institucionit. Kandidat fitues është ai që renditet i pari ndër kandidatët që kanë marrë të paktën 70 pikë (70% të pikëve).

 

 1. PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

 

Vetëm në rast se nga pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende është pozicion vakant, ky pozicion është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 4. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 6. Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar;

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 1. Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Shkenca Ekonomike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi);
 2. Të kenë të paktën 5 (pesë) vite përvojë pune, ku të paktën 1 (një) vit përvojë në fushën e financës;
 3. Të zotërojë një gjuhë të hua të BE-së, preferohet të zotërojnë njohuri të mira në gjuhën angleze vërtetuar me çertifikatë;
 4. Preferohet të kenë çertifikata të ndryshme trajnimi në fushën e financës;
 5. Të plotësojë kushtet dhe kriteret për pajisjen me certifikatë sigurie sipas legjislacionit në fuqi për informacionin e klasifikuar;
 6. Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të punës në grup.

 

 • DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Formularët e firmosur sipas nenit 6, paragrafi 1, të ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar;
 2. Kërkesë për të konkuruar në pozicionin e shpallur në procedurën përkatëse,
 3. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me formatin Europass, së bashku me një foto, sipas linkut të mëposhtëm:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard;

 1. Fotokopje të letërnjoftimit (ID)
 2. Vërtetim të gjëndjes shëndetsore (vlefshmëria maksimumi 3 muaj);
 3. Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
 4. Vlerësimi i fundit nga eprori direkt;
 5. Kopje të noterizuar të Diplomës së Shkollës së Lartë dhe diplomën bachelor (përfshirë çertifikatën e notave) 4 (katër) vjecar ose 3+2. Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
 6. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 7. Deshmi penaliteti/Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
 8. Vërtetim nga Gjykata;
 9. Vërtetim nga Prokuroria që nuk ndiqet penalisht;
 10. Vërtetim banimi;
 11. Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, lerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në CV e kandidatit.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do të bëhet duke u dorëzuar me postë ose fizikisht në mjediset e Prokurorisë së Posaçme pranë Zyrës së Protokollit në adresën: Rruga: “Jordan Misja”, Nr. 1, Tiranë, brenda datës 14.08.2023.

Mosparaqitja e dokumentacionit të kërkuar përbën shkak për s’kualifikim të kandidatit.

 • REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Njësia përgjegjëse e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, do të shpallë në  portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të internetit dhe në stendat e informimit me publikun të institucionit, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet sgw kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga Njësia përgjegjëse e Prokurorisë së Posaçme për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSISTË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

 

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

 

 1. Njohuritë mbi Ligjin nr. 95/2016, “95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar;
 2. Njohuritë mbi Ligjin nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
 3. Njohuritë mbi Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar;
 4. Njohuritë mbi Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar;
 5. Njohuritë mbi Ligjin nr. 8097, datë 21.03.1996 “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shteti” i ndryshuar;
 6. Njohuritë mbi VKM nr. 325, datë 31.05.2023 “Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesa të tjera mbi pagë të Zëvëndësministrit, Funksionarëve të Kabineteve, Prefektit, Nënprefektit, Nëpunësve civilë dhe Nëpunësve në disa Institucione të Administrates Publike”;
 7. Njohuritë mbi VKM nr. 326, datë 31.05.2023 “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa Institucione të Administrates Publike”;
 8. Njohuritë mbi Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar,
 9. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”;
 10. Njohuritë mbi Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 7, datë 28.02.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”;
 11. Njohuritë mbi Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 9, datë 20.07.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”;
 12. Njohuri mbi Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”;
 13. Njohuri mbi Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 2, datë 19.01.2023 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”.

 

 • MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen ne lidhje me njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës sipas rubrikës së vlerësimit të mëposhtme:

 1. Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën (deri në 15 pikë);
 2. Vlerësim me shkrim. (deri në 60 pikë);
 3. Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. (deri në 25 pikë)

 

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015 “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”, të Departamentit të Administratës Publike, faqa zyrtare www.dap.gov.al http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

 

2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar mbi rezultatin vlerësimit të testimit me shkrim, vlerësimit të jetëshkrimit, si dhe për intervistën strukturuar me gojë.

Në përfundim të afatit të ankimimit, Prokuroria e Posaçme, do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të internetit dhe stendat e informimit me publikun të institucionit. Kandidatë fitues janë kandidatët që kanë marrë mbi 70 pikë (70% të pikë), duke u renditur nga kandidati me rezultatin më të lartë.

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit në shërbimin civil, do të informohen për fazat e mëtejshme të kësaj proçedure:

– për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak,

– datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi;

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, faqen zyrtare të internetit të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe stendat e informimit me publikun të institucionit.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al