Njoftim për publikimin në faqen zyrtare të SPAK të kandidatit të kualifikuar, që plotëson kushtet, kërkesat e posaçme dhe anën dokumentare për procedurën “lëvizje paralele” për pozicionin Përgjegjës Sektori në Drejtorinë e Burimeve Njerezore, Dokumentacionit dhe Shërbimeve Mbështetese në Prokurorinë e Posaçme, për fazën e dytë, intervistën e strukturuar me gojë

cilësinë e Drejtuesit Prokurorisë Posaçme KundërKorrupsionit dhe Krimit Organizuar, bazuar nenin 6, nenin 7, nenin 15 dhe nenit 17 Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dheFunksionimin e Institucioneve për luftuar Korrupsionin dheKrimin e Organizuar”, i ndryshuar; Ligjin Nr. 97/2016 “PërOrganizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë Republikën e Shqipërisë”; Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Vendimin Nr. 242, datë 18.03.2015 Këshillit MinistravePërplotësimin e vendeve lira kategorinë e ulët dhe mesmedrejtuese”, i ndryshuar; Urdhërit Nr. 06 Prot., datë 05.01.2023PërMiratimin e Strukturës Prokurorisë Posaçme kundërKorrupsionit dhe Krimit Organizuar”, i ndryshuar, vijim shpalljes Nr.301 prot, date 19.05.2023, per levizje paralele, ngritje ne detyre dhe pranim ne sherbim civil prane Prokurorise se Posacme per pozicionin Përgjegjës Sektori në Drejtorinë e BurimeveNjerezore, dokumentacionit dhe Sherbimeve Mbeshtetese Kategoria III-a, si dhe procesverbalit Nr. B209 Prot, datë31.05.2023;

 

URDHËROJ:

 

1. Publikimin në faqen zyrtare të SPAK të kandidatit të kualifikuarpër procedurën Levizje paralele:

 

Znj. Suela Prençi

 

2. Intervista e struktururar me gojë do të zhvillohet në zyrat e Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit tëOrganizuar: Rruga “Jordan Misja”, në datë 05.06.2023 (e hënë), ora 10:00.

3. Kandidati duhet të pajiset me mjetin e identifikimit ditën e provimit.

4. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al