Njoftim për moskualifikimin e kandidatit në pozicionin Përgjegjës i Sektorit tëFinancës dhe Menaximit të Aseteve

U R D H Ë R

“Për shpallje njoftimi për moskualifikimin e kandidatit në pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Menaxhimit të Aseteve”

Në zbatim të Ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe VKM-së Nr. 242, datë 18.03.2015 i ndryshuar “Për plotësimin e vendeve të ulta në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Proces-verbalit Nr. 126  Prot, datë 14.06.2022 i mbajtur nga ana e Komisonit për fazën e testimit me shkrim, si dhe në vijim të njoftimeve në faqen zyrtare SPAK,

U R D H Ë R O J:

  1. Publikimin ne faqen zyrtare të SPAK të kandidatit të skualifikuar Brunilda Paja, për pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Menaxhimit të Aseteve, kategoria e ulët drejtuese III-a;
  2. Vendimi i skualifikimit i referohet proces-verbalit të mbajtur nga ana e Komisonit të ngritur për fazën e testimit me shkrim;
  3. Kjo procedurë mbyllet dhe do të rihapet pas një njoftimi të dytë nga ana e Prokurorisë së Posaçme;
  4. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al