NJOFTIM PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar, neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, për grupin e pozicionit, si më poshtë, njofton:
Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor/Master Profesional”.

a. Kryesekretare/Specialist Protokolli në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

Përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele pa asnjë kandidat të përzgjedhur fitues me të paktën 70 pikë.

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar, neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se janë kandidat fitues për grupin e pozicioneve:
Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor/Master Profesional”.

a. Specialist Finance në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse;
b. Specialist Shërbimeve Mbështetëse/Logjistikë në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse;
c. Specialist Buxheti në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

1. Adriana Prenga;
2. Mira Miziri;
3. Dhurata Ruçi.

Njoftohen të gjithë aplikantët, që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil, procedura u mbyll me lëvizje paralele.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar, neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se është kandidat fitues për grupin e pozicionit:

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor/Master Profesional”.

a. Specialist i Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

1. Sonila RUDI.

Njoftohen të gjithë aplikantët, që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil, procedura u mbyll me lëvizje paralele.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al