NJOFTIM PËR INTERVISTIMIN E KANDIDATËVE PËR HETUES TË BKH-së

 

 Datat dhe oraret e intervistës për 24 kandidatët e parë janë si më poshtë:

Në  datën 16.11.2020 e 17.11.2020  do të zhvillohet testimi për intervistimin e kandidatëve të kualifikuar. Testimi sipas datave është si më poshtë:

  • Kandidatët me numër rendor 25 deri në 30  do të intervistohen, ditën e hënë, datë 16.11.2020. Intervista fillon në orën 16:00.
  • Kandidatët nga numër rendor 31 deri në 36 do të intervistohen, ditën e martë, datë 17.11.2020. Intervista fillon në orën 16:00.

Për të parë listën, shkarkoni listën e kandidatëve që gjendet në LINK 1, bashkëlidhur

Intervistat do të kryhen në  adresën:

Këshilli i Larte i Prokurorisë,

Rruga “Ana Komnena” ,

Godina “Poli i Drejtësisë”,  

(Ish-fusha e Aviacionit)

Tiranë, 

 

Vlerësimi i kandidatëve do të bëhet sipas tabelës së mëposhtme:

 Formulari i vlerësimit të Intervistës – BKH
Emri i Kandidatit: Data e Intervistës: 

 

Kritere

 

Vlerësimi (i Lartë 5 – 1 i Ulët)

PIKË

TOTAL

Aftësi në komunikim

(sa efikas ishte kandidati në komunikimin e mendimeve të tij/saj?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Lidhja

(Sa lidhje kishin përgjigjet e kandidatit me pyetjen?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Vetëbesimi

(Sa vetëbesim shfaqi kandidati kur jepte përgjigjet?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Përgatitja

(Deri në çfarë mase përgjigjet e kandidatit tregonin se ai/ajo ishte përgatitur për intervistën?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Iniciativa

(Deri në çfarë mase përgjigjet e kandidatit tregojnë se ai/ajo mund të përdorë iniciativën e tij/saj për të trajtuar një problem?)

 (5)(4)(3)(2)(1) 

Njohuri mbi SPAK/BKH

(A tregoi kandidati njohuri të mjaftueshme mbi punën që do të kryejë të agjencia anti-korrupsion?)

(5)(4)(3)(2)(1) 
     Totali

 

 

Emrat dhe firma e anëtarëve të panelit intervistues 

Minimumi i pikëve për kualifikim e kandidatëve gjatë intervistës është 15 pikë.

 

Komisioni i Përzgjedhjes

 

Njoftimet e Fundit

Njoftim për shtyp datë 31.07.2023

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për...

Read More
Njoftim për shtyp

Kreu Rreth nesh Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Vende Vakante SPAK BKH Njoftime PROGRAMI I TRANSPARENCËS Kontakt Njoftim per shtyp Me ftesë...

Read More
Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al