NJOFTIM PËR INTERVISTIMIN E KANDIDATËVE PËR HETUES TË BKH-së

 

Datat dhe oraret e intervistës për 24 kandidatët e parë janë si më poshtë:

Në  datën 19.11.2020 do të zhvillohet testimi për intervistimin e kandidatëve të kualifikuar me numer rendor 37 deri në 55. Intervista do te zhvillohet sipas orareve, si më poshtë:

  1. Kandidatët me numër rendor  nga 37 deri në 46  do të intervistohen, ditën e Enjte, datë 19.11.2020, ora 09.00  –  13.00. 
  2. Kandidatët nga numër rendor 47 deri në 55 do të intervistohen, ditën e Enjte, datë 19.11.2020, ora 14.00 – 18.00.

Për të parë listën, shkarkoni listën e kandidatëve që gjendet në LINK 1, bashkëlidhur

Intervistat do të kryhen në  adresën:

Këshilli i Larte i Prokurorisë, 

Rruga “Ana Komnena” , 

Godina “Poli i Drejtësisë”,  

(Ish-fusha e Aviacionit) 

Tiranë, 

 

Vlerësimi i kandidatëve do të bëhet sipas tabelës së mëposhtme:

Formulari i vlerësimit të Intervistës – BKH
Emri i Kandidatit: Data e Intervistës: 
KritereVlerësimi (i Lartë 5 – 1 i Ulët)

PIKË

TOTAL

Aftësi në komunikim

(sa efikas ishte kandidati në komunikimin e mendimeve të tij/saj?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Lidhja

(Sa lidhje kishin përgjigjet e kandidatit me pyetjen?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Vetëbesimi

(Sa vetëbesim shfaqi kandidati kur jepte përgjigjet?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Përgatitja

(Deri në çfarë mase përgjigjet e kandidatit tregonin se ai/ajo ishte përgatitur për intervistën?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Iniciativa

(Deri në çfarë mase përgjigjet e kandidatit tregojnë se ai/ajo mund të përdorë iniciativën e tij/saj për të trajtuar një problem?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Njohuri mbi SPAK/BKH 

(A tregoi kandidati njohuri të mjaftueshme mbi punën që do të kryejë të agjencia anti-korrupsion?)

(5)(4)(3)(2)(1) 
     Totali 
Emrat dhe firma e anëtarëve të panelit intervistues 

Minimumi i pikëve për kualifikim e kandidatëve gjatë intervistës është 15 pikë.

 

Komisioni i Përzgjedhjes

Njoftimet e Fundit

Njoftim për shtyp datë 31.07.2023

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për...

Read More
Njoftim për shtyp

Kreu Rreth nesh Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Vende Vakante SPAK BKH Njoftime PROGRAMI I TRANSPARENCËS Kontakt Njoftim per shtyp Me ftesë...

Read More
Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al