NJOFTIM PER DATAT E INTERVISTIMIT TE KANDIDATEVE PER HETUES TE BKH-se

NJOFTIM PER INTERVISTIMIN E KANDIDATEVE PER HETUES TE BKH-se

Datat dhe oraret e intervistës për 24 kandidatët e parë janë si më poshtë:

NrMBIEMEREMER13.11.2020
1AGOINDRIT09:00
2BALLAENDRI09:30
3BASHAALBI10:00
4BELLONIKOLIN10:30
5BIMBLIBLENDI11:00
6BURNAZIANJEZA11:30
7CANIRAMADAN12:00
8CANIKEJVIN12:30
9CEKREZIALGERT13:00
10CUKASAJMIR13:30
11DAUTIFLORENC14:00
12DERVISHILORIS14.30
   14.11.2020
13DRISHTIGRETA09:00
14DUKAANISA09:30
15FLAGABLEDAR10:00
16GURGURISAMET10:30
17HALILAJBLEDAR11:00
18HASALLAARMAND11:30
19HOXHAIRENA12:00
20KALOSHIEDUART12:30
21KERLUKUELTON13:00
22KOSTADENISA13:30
23KUPEKRIDIS14:00
24LANIORALD14.30

 

Kandidatët e tjerë do të njoftohen në vijimësi në website-in e BKH-së për datat e intervistave. 

Intervistat do të kryhen në  adresën:

Këshilli i Larte i Prokurorisë, 

Rruga “Ana Komnena” , 

Godina “Poli i Drejtësisë”,  

(Ish-fusha e Aviacionit) 

Tiranë, 

 

Vlerësimi i kandidatëve do të bëhet sipas tabelës së mëposhtme:

 

Formulari i vlerësimit të Intervistës – BKH
Emri i Kandidatit: Data e Intervistës: 
KritereVlerësimi (i Lartë 5 – 1 i Ulët)

PIKË

TOTAL

Aftësi në komunikim

(sa efikas ishte kandidati në komunikimin e mendimeve të tij/saj?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Lidhja

(Sa lidhje kishin përgjigjet e kandidatit me pyetjen?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Vetëbesimi

(Sa vetëbesim shfaqi kandidati kur jepte përgjigjet?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Përgatitja

(Deri në çfarë mase përgjigjet e kandidatit tregonin se ai/ajo ishte përgatitur për intervistën?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Iniciativa

(Deri në çfarë mase përgjigjet e kandidatit tregojnë se ai/ajo mund të përdorë iniciativën e tij/saj për të trajtuar një problem?)

(5)(4)(3)(2)(1) 

Njohuri mbi SPAK/BKH 

(A tregoi kandidati njohuri të mjaftueshme mbi punën që do të kryejë të agjencia anti-korrupsion?)

(5)(4)(3)(2)(1) 
     Totali 
Emrat dhe firma e anëtarëve të panelit intervistues 

 

Minimumi i pikëve për kualifikim e kandidatëve gjatë intervistës është 15 pikë.

Komisioni i Përzgjedhjes

Njoftimet e Fundit

Njoftim për shtyp datë 31.07.2023

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për...

Read More
Njoftim për shtyp

Kreu Rreth nesh Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Vende Vakante SPAK BKH Njoftime PROGRAMI I TRANSPARENCËS Kontakt Njoftim per shtyp Me ftesë...

Read More
Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al