NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

POZICIONI

 

  • Përgjegjës Sektori në Sektorin e Financës dhe Buxhetit në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe pikës 16 të Kreut II, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18/03/2015, i ndryshuar, si dhe sipas parashikimeve të posaçme të neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të procesit të ankimimit dhe verifikimit përfundimtar të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele, njofton se kandidatja e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, është:

  1. Adriana Prenga

Intervista e strukturuar me gojë do tëzhvillohet në datën 11.04.2022, ora 10.00, në ambientet e Byrosë Kombëtare të Hetimit.

 

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al