Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive Specialist Buxheti, në Sektorin e Financës dhe Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kategoria IV-1

Në mbështetje të nenit 22, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 4, shkronja “b”, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në përfundim të afatit për verifikim paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se, për pozicionin:

1 (një) Specialist Buxheti, në Sektorin e Financës dhe Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Kategoria ekzekutive IV-1

Lista e kandidatëve të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është si më poshtë vijon:

  1. Elizabeta Nika
  2. Ornela Marra

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 06.09.2023, ora 11:00, në ambientet e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, adresa: Rruga “Jordan Misja”, Nr. 1, Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 07.09.2023, ora 11:00, në ambientet e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, adresa: Rruga “Jordan Misja”, Nr. 1, Tiranë.

 

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al