Njoftimin mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele për kategorinë ekzekutive, Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin

 

Në mbështetje të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 9, shkronja “b”, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në përfundim të afatit për verifikim paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se, për pozicionin;

·       1 (një) Specialist në Sekretarinë Administrative, Kategoria ekzekutive IV-1

 

 

Nuk ka asnjë kandidaturë të kualifikuar.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al