NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

POZICIONI

 

  • Përgjegjës Sektori në Sektorin e Financës dhe Buxheti,t në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe pikës 13 të Kreut II, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18/03/2015, i ndryshuar, Ligji nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:  Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

  1. Adriana Prenga

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 11.04.2022, ora 10.00, në ambientet e Byrosë Kombëtare të Hetimit.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al