NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor/Master Professional”

 

Pozicioni

 

  • 2 (dy) Specialist i Shërbime Mbështetëse/Logjistik në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse – Kategoria III-b

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar, si dhe sipas parashikimeve të posaçme të neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipqërisë”, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në shërbimin civil.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al