Njoftimin mbi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele për kategorinë ekzekutive, Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin

 

Në mbështetje të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në përfundim të afatit ligjor, njofton se, për pozicionin;

·         1 (një) Specialist në Sekretarinë Administrative, Kategoria ekzekutive IV-1

 

 

Mbyllet pa kandidatë për konkurrim.

 

 

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al