Njoftim mbi përfundimin e procedurave të pranimit në shërbimin civil,në kategorinë ekzekutive

 

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor/Master Profesional”

Kryesekretare/Specialist Protokolli në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

 Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar, neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipqërisë” dhe Kreut II, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar,  Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për pranimin në shërbimin civil dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton:

Përfundimin e procedurës pasi nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit.

Njoftimet e Fundit

Njoftim për shtyp datë 31.07.2023

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për...

Read More
Njoftim për shtyp

Kreu Rreth nesh Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Vende Vakante SPAK BKH Njoftime PROGRAMI I TRANSPARENCËS Kontakt Njoftim per shtyp Me ftesë...

Read More
Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al