NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

  1. Në zbatim të nenit 25 të Ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, sipas parashikimeve të posaçme të nenit 6 i ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar, neneve 76 dhe 77 të Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipqërisë”, dhe Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se kandidat fitues për një pozicion Specialist Shërbimeve Mbështetëse / Logjistikë në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse është :

 

  1. Marinela Zyba

 

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor/Master Profesional”.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al