spak.gov.al

informacion mbi buxhetin dhe te dhenat financiare te spak

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitin e kaluar (sipas viteve)

Relacioni i Raportit te Monitorimit Janar-Prill 2023

Raporti i monitorimit
viti 2022

Relacion raporti i monitorimit Janar-Prill 2022

Relacioni i Raportit te Monitorimit Janar-Gusht 2022

Raporti i monitorimit Janar-Gusht 2021

Raporti i monitorimit Janar-Prill 2021

Raporti i monitorimit Janar-Dhjetor 2021

Copyright © SPAK 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.